REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI KOTANYI #StamAcasa de Paste

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI KOTANYI

#StamAcasa de Paste

concurs kotanyi

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
1.1 Campania publicitara #StamAcasa de Paste (“Campania”) este organizata si desfasurata de catre KOTANYI CONDIMENTE SRL (denumita in continuare Organizatorul), o societate din Romania cu sediul in Romania, Mun. Bucuresti, Str. Av. Traian Vasile, nr. 61, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2738/1999, cod unic de inmatriculare RO11606372, reprezentata legal de Mircea Cenan, in calitate de Administrator.
1.2 Campania se va desfasura prin intermediul agentiei: Bozoi Consulting SRL cu sediul in Mun. Bucuresti, Str. Iuliu Maniu, nr.l7, bloc 2l P, apt. 63, sector 6, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40l5l5.l 8.01 .2016, cod unic de inregistrare 35431332, atribut fiscal RO, reprezentata legal de Andreea Bozoi, in calitate de Administrator, denumita in continuare „Agentia”
1.2. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament oficial al Campaniei (“Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”).
1.3. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania, pe https://www.facebook.com/teoskitchen/ si pe https://teoskitchen.ro/. De asemenea Regulamentul este disponibil, in mod gratuit, oricarui/(or) consumator(i) si poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la punctul 1.1. sau pe adresa de e-mail: info.ro@kotanyi.com pe toata durata de desfasurare a Campaniei.
1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea in mod public a modificarilor respective prin intermediul acelorasi canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost facut public anterior, precum si prin notificarea autoritatilor competente, dupa caz, daca modificarile efectuate necesita o astfel de notificare.
1.5. Mecanismul Campaniei, baza de date aferenta derularii Campaniei si managementul desemnarii castigatorilorvor fi implementate, realizate si operate prin intermediul blogului culinar Teo’s Kitchen reprezntat prin Teodora Rogobete, denumita in continuare “Furnizor”.
SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
2.1. Campania este organizata si se desfasoara la nivel national pe pagina de Instagram https://www.instagram.com/teoskitchen/ si pe https://teoskitchen.ro/ .
2.2. Pentru obtinerea de informatii suplimentare, participantii se pot adresa in scris Organizatorului la adresa de e-mail: concurs@kotanyi.comsau la sediul acestuia din Mun. Bucuresti, Str. Av. Traian Vasile, nr. 61, sector 1 pe intreaga durata a Campaniei.
Organizatorul va trimite in acest caz un raspuns in scris pe adredsa de e-mail furnizata sau la domiciliul participantului (daca acesta isi manifesta in scris dorinta de a primi raspunsul la adresa de domiciliu) in termen de 15 zile lucratoare de la data primirii cererii de informatii.
SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI
3.1. Campania se va desfasura in perioada: 07.04.2020 – 12.04.2020, incepand cu ora 00:00 inclusiv, pana la ora 23:59 (denumita in continuare “Perioada Campaniei”).
3.2. Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Perioada Campaniei si sistemul de functionare al acesteia pe parcursul derularii sale, dar nu inainte de a anunta acest lucru public.
SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE
5.1. Campania este deschisa participarii tuturor persoanelor fizice care au implinit varsta de 18 ani, it pana cel tarziu la data inceperii Campaniei, cetateni romani sau cetateni straini, rezidenti in Romania sau cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania. Toate conditiile enumerate trebuie indeplinite la data inceperii Campaniei.
5.2. La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:
a. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Organizatorului;
b. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Agentiei;
c. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Furnizorului;
d. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) prestatorilor de servicii de leasing de personal ai Organizatorului, indiferent de locatia Organizatorului in care sunt alocati acesti prepusi;
e. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) prestatorilor de servicii de orice fel ai Organizatorului, care presteaza aceste servicii in interiorul sediului social, punctelor de lucru, depozitelor si oricaror imobile/locatii in cadrul carora Organizatorul isi desfasoara activitatea. Se aplica prezenta prevedere indiferent de tipul de activitate pe care angajatii acestor prestatori o desfasoara, sau de timpul pe care il petrec in imobilele/locatiile in cadrul carora organizatorul isi desfasoara activitatea;
f. membrii familiilor prepusilor mentionati la punctele a. – f. de mai sus (insemnand copii, parinti, sot/sotie, frate/sora);
g. persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor cu varsta minima acceptata conform prezentului Regulament.
5.3. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea participantului in cauza din Campanie.
5.4. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii in cadrul Campaniei, incalcand prevederile prezentului Regulament Oficial, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a actiona in instanta respectivele persoane, atat prin actiuni civile, cat si prin plangeri penale, in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate.
5.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice participare la Campanie ce se efectueaza cu incalcarea prezentului Regulament Oficial.
SECTIUNEA 6. PREMIILE SI VALOAREA ACESTORA.
6.1. In cadrul Campaniei se vor acorda urmatoarele premii: Nr. crt Descriere premiu Cantitate Valoare totala estimata, RON
1 Cuțit de bucătărie Kotanyi 5 75
2 Cutie condimente Kotanyi 5 60
Valoarea totala a premiilor: 135 RON la care se adauga TVA
6.2. Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea acestora in bani; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.
SECTIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI, VALIDAREA CASTIGATORILOR SI
REVENDICAREA PREMIILOR
7.1. Pentru a participa la Campanie, participantii trebuie saindeplineasca urmatoarele criterii:
a. Sa indeplineasca conditiile de participare stipulate in sectiunea 5 a prezentului Regulament Oficial;
b. Sa dea follow paginilor Instagram Kotanyi Romania si Teo’s Kitchen;
c. Sa lase un comentariu pe Instagram la postarea dedicata concursului in care sa raspunda la intrebarea: „Tu ce condiment Kotanyi ai mai adauga la reteta ?”
d. Pentru livrarea premiului, castigatorul trebuie sa furnizeze adresa de livrare, prin intermediul trimiterii unui e-mail la adresa: concurs@kotanyi.com. Mail-ul va contine adresa de livrare si datele de identificare, numele , prenumele si numarul de telefon – date cu caracter personal utilizate exclusiv in scopul declara)t. Corectitudinea adresei de livrare solicitata de catre Reprezentantul infoline si transmisa de castigator prin intermediul e-mail- ului este responsabilitatea exclusiva a castigatorului.
c. Castigatorii Premiilor Campaniei vor fi extrasi prin tragere la sorti electronica, in data de 13.04.2020, prin intermediul unei aplicatii software https://commentpicker.com/(sistem care asigura confidentialitatea, cat si aleatoritatea extragerii) din toate inscrierile valide din perioada campaniei. La tragerea la sorti vor participa toti participantii inscrisi in perioada aferenta campaniei, in intervalul orar precizat. Pentru fiecare premiu se va extrage 1 (un) castigator principal si 2 (doi) castigatori de rezerva.
d. Un Participant are dreptul sa castige o singura categorie de premii pe toata durata de desfasurare a Campaniei.
7.2. Premiile Campaniei, astfel cum sunt cele mentionate in Sectiunea 6 de mai sus si se vor trimite castigatorilor prin servicii de curierat in termen de 45 zile lucratoare de la validare. Castigatorii vor fi contactati prin intermediul unui mesaj scris transmis utilizatorului contului Instagram de pe care a fost plasat comentariul. Datele contului de Instagram cu care castigatorul a participat la concurs vor fi publicate pe pagina de Instagram a Organizatorului si a Furnizorului in conformitate cu legislatia aferenta loteriilor publicitare. In masura in care castigatorul nu va raspunde/nu va comunica datele pentru livrarea premiului, pe pagina Organizatorului/Furnizorului se vor publicate datele contului castigatorilor de rezerva, in ordinea extragerii.
7.3. Pentru ca un participant sa fie validat ca si castigator al premiului acordat prin tragere la sorti, acesta trebuie sa intruneascaa simultan urmatoarele conditii:
 Sa indeplineasca dreptul de participare stipulat la art. 5 si art. 7;
 Sa poata sa fie contactat de catre Furnizor in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data desemnarii sale ca si castigator;
 In cazul in care, din motive independente de vointa Furnizorului, un Participant extras castigator nu poate fi contactat sau nu doreste sa primeasca premiul si/sau nu poate fi validat, se va trece la validarea rezervelor, care va fi facuta urmand acelasi procedeu. In cazul in care nici rezervele aferente fiecarui premiu nu vor putea fi validate conform Regulamentului Oficial, premiile vor ramane in posesia Organizatorului.
In momentul contactarii, castigatorul trebuie sa ofere urmatoarele informatii: nume, prenume, si adresa completa de livrare. Datele cu caracter personal se colecteaza in scopul identificarii castigatorilor in cadrul Campaniei, precum si in scopul verificarii respectarii prevederilor prezentului Regulament Oficial, tinanad cont de legislatia in materie in vigoare
(Regulamentul nr. 679/2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si Legea nr. 190/2018 privind punerea in aplicare a Regulamentului GDPR).
7.4. Premiile se vor expedia prin servicii de curierat in termen de 45 de zile lucratoare de la validarea castigatorilor. Validarea se realizeazain conditiile mentionate la punctului 7.3.
7.5. La inmanarea Premiilor Campaniei de catre curier, castigatorii vor semna documentele specifice de transport. Prin semnarea documentelor de transport, premiul se considera a fi intrat in posesia Castigatorului, Organizatorul indeplinindu-si astfel obligatia de predare a acestuia.
7.6. Avand in vedere obligatia Organizatorului, conform legii aplicabile in Romania, de a face publice numele castigatorilor si premiile castigate de acestia, comunicarea datelor mentionate la art. 7.3. de mai sus si acordul in vederea prelucrarii lor in scopul acordarii premiului sunt conditii esentiale de validare a castigatorilor. Lista castigatorilor si a premiilor acordate va fi publicata, dupa validarea castigatorilor, pe https://www.instagram.com/teoskitchen/ in maxim 45 zile lucratoare de la validarea castigatorilor.
7.7. Prin predarea premiului de catre curier castigatorului si semnarea documentelor specifice de transport (ex. nota AWB), Organizatorul este eliberat fata de castigator de orice obligatie nascuta in temeiul prezentului Regulament Oficial.
7.8. Castigatorii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiilor.
7.9. Daca in timpul Campaniei nu se inscrie niciun participant ori se inscriu mai putini participanti decat numarul premiilor, atunci premiile ramase nedistribuite vor ramane la dispozitia Organizatorului.
SECTIUNEA 8. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RASPUNDERII
8.1 Organizatorul si societatile implicate in organizarea prezentei Campanii nu isi asuma nicio raspundere si nu vor fi parte in litigiile referitoare la disputarea dreptului de proprietate asupra Produselor Participante.
8.2 Prin participarea la Campanie, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, precum si tuturor deciziilor luate de Organizator in toate aspectele legate de implementarea prezentei Campanii, nerespectarea acestora atragand raspunderea personalasi exclusiva a participantilor si eventualilor castigatori.
8.3 Organizatorul si societatile implicate in organizarea prezentei Campanii nu au nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitatain conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
8.4 Organizatorul Campaniei si societatile implicate in organizarea prezentei Campanii, nu isi asuma raspunderea, incluzand dar fara a se limita la:
 Mesajele/comentariile ce contin date incomplete, inexacte sau incorecte;
 Eventualele situatii ce pot deriva din incercarile de inscriere in prezenta Campanie;
 Pierderile/intarzierile sau intreruperile neanuntate ale serviciului de internet, generate de defectiuni sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorului;
 Situatiile in care numarul de telefon transmis nu poate fi identificat (numar incorect, numarul nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se afla in aria de acoperire, etc) si ca atare Organizatorul nu va putea contacta participantul la Campanie.
 Situatiile in care numarul de telefon furnizat de participant nu poate fi apelat in timpul precizat, conform conditiilor din prezentul Regulament Oficial, din orice motive independente de vointa Organizatorului;
 Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon indicate pentru contactarea de catre Organizator a castigatoruluiș
 Pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Campanie, cauzate de conexiunea la Internet a persoanei/ consumatorului care doreste sa se inscrie in Campanie sau cele cauzate de retelele de internet;
8.5 Ordinea receptionarii inscrierilor este reprezentata de data calendaristicasi ora (minute, secunde) serverului care receptioneaza aceste mesaje, indiferent de data si ora trimiterii mesajelor/inscrierilor.
8.6 Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate.
8.7 Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.
8.8 Prin participarea la Campanie, participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta si este de acord cu urmatoarele:
a. Participantul este singurul raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;
b. Participantul este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si participantul poate face uz de acestea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur;
c. Participantul este de acord cu prelucrarea datelor sale personale in conditiile si in scopul declarat prin acest Regulament Oficial.
8.9 Organizatorul si societatile implicate in Campanie:
a. nu sunt raspunzatori pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul preluarii lor de catre castigator;
b. sunt exonerati de catre castigatori, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigatori in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand, dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;
c. nu sunt raspunzatori de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii.
d. isi rezerva dreptul de a redistribui premiul in cazul in care castigatorul nu raspunde sau dupa caz, nu furnizeaza datele pentru livrarea premiului sau de a nu-l mai distribui in cazul in care castigatorii secundari nu raspund sau nu transmit datele solicitate conform
Regulamentului in vederea validarii ca si castigator sau inmanarii premiului. vor trimite premiile catre castigatorii validati dupa incetearea starii de urgenta impusa de autoritatile romane pe intreg teritoriul Romaniei, provocata de epidemia de COVID-19
SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE
9.1 Organizatorul Kotanyi Condimente SRL va plati contributiile fiscale aferente premiilor conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Daca este cazul, orice alte taxe sau cheltuieli sunt in sarcina participantilor.
SECTIUNEA 10. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
10.1 Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul, Agentia si societatile implicate in organizarea Campaniei se obliga sa respecte prevederile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal respectiv, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”), aplicabil incepand cu 25 mai 2018 si Legea nr. 190/2018 privind punera in aplicare a Regulamentului UE. 10.2 Organizatorul actioneaza in calitate de operator de date cu caracter personal si
Furnizorul actioneaza in calitate de imputernicit al operatorului in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care se inscriu in Campanie. Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate si utilizate in contextul organizarii si desfasurarii Campaniei vor fi guvernate de regulile descrise in acest Regulament.
10.3 Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia salariatilor autorizati, imputernicitilor carora aceste date le sunt necesare pentru a le prelucra in numele Organizatorului si partenerilor contractuali ai Organizatorului carora aceste date le sunt necesare in vederea desfasurarii relatiei contractuale si a cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.
10.4 Prin inscrierea in Campanie, participantii declara ca sunt de acord cu Regulamentul Concursului si cu faptul ca datele lor personale sa fie prelucrate in scopurile declarate de Organizator in acest Regulament. Datele personale, mai exact: nume, prenume, numar de telefon si adresa de e-mail, adresa de domiciliu si orice date transmise voluntar prelucrate de Organizator prin intermediul site-ului si de furnizor, ca imputernicit al Operatorului sunt doar cele referitoare la participanti si vor fi prelucrate strict in scopurile prevazute de Regulament.
10.5 Organizatorul sau furnizorul/ii poate solicita castigatorului consimtamantul liber exprimat pentru a utiliza in mod gratuit, pentru o perioada de timp nedeterminata, in diverse materiale tiparite, audio si video, numele, prenumele, localitatea de resedinta si imaginea sa. Pentru a-si exprima acordul expres in acest sens, Participantul Castigator va completa si valida o declaratie in care vor fi cuprinsi termenii acestui acord. Organizatorul nu conditioneaza participarea la concurs cu inmanarea premiului de acordarea acestui acord, participantii putand opta sa nu sa completeze documentul pus la dispozitie de Organizator.
10.6 Datele cu caracter personal colectate pentru desfasurarea concursului vor fi utilizate exclusiv in vederea organizarii concursului. Prelucrarea datelor in alte scopuri decat cele prevazute in Regulament va putea opera doar prin intermediul unui acord distinct intre Operator si Participant.
Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal sunt prelucrate in urmatoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrarii a fost adaugat intre paranteze atunci cand se detaliaza scopul prelucrarii datelor cu caracter personal: consimtamant in conformitate cu art. 6 (1) (a) din GDPR, obligatia legala a operatorului in conformitate cu art. 6 (1) (c) din GDPR si interese legitime in conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR):
a) organizarea si desfasurarea Campaniei si acordarea premiilor castigatorilor, utilizarea datelor cu caracter personal ale castigatorilor in scopuri promotionale si publicitare in legatura cu selectia si anuntarea castigatorilor.
b) solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea Campaniei si acordarea premiilor; punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apararea in instanta si/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari, analize si studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate si succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului sau al Partenerilor);
c) activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie (obligatia fiscala). Sursa si destinatarii datelor cu caracter personal
Organizatorul poate dezvalui datele cu caracter personal catre:
 partenerii sai, actionand fie ca operatori, fie ca persoane imputernicite(ex. Agentia, notarilor publici / avocatilor desemnati sa acorde asistenta pentru organizarea si desfasurarea Campaniei);
 furnizori ai serviciilor aferente activitatilor de marketing – agentii de marketing, societati de furnizare a serviciilor de e-mail marketing;
 furnizori de servicii de curierat;
 autoritati publice sau alte categorii de destinatari, daca dezvaluirea are la baza un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligatie legala, consimtamantul sau interesul legitim);
Durata de pastrare a datelor
Pastrarea datele cu caracter personal cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentrucare au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile(Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia).
Drepturile persoanelor vizate
Conform legii, persoanele vizate beneficiaza de o serie de drepturi, in calitate de persoana vizata.
a) Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Operator confirmarea ca prelucreaza datele lor cu caracter personal, precum si informatii privind specificul prelucrarii cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt pastrate, existenta dreptului de rectificare, stergere sau restrictionare a prelucrarii. Acest drept le permite sa obtina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum si contracost orice copii suplimentare;
b) Dreptul de rectificare a datelor :persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datele lor cu caracter personal incorecte ori, dupa caz, completarea datelor care sunt incomplete;
c) Dreptul la stergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita stergerea datelor lor cu caracter personal atunci cand:
 acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate si se prelucreaza;
 si-au retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si Operatorul nu le mai poate prelucra in baza altor temeiuri legale;
 datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;
 datele cu caracter personal trebuie sterse conform legislatiei relevante.
d) Retragerea consimtamantului si dreptul de opozitie: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe baza de consimtamant. De asemenea se pot opune oricand prelucrarilor pentru scop de marketing, inclusiv profilarilor efectuate in acest scop, precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care tin de situatia lor specifica.
e) Restrictionare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor in urmatoarele situatii:
 in cazul in care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioada care ii permite Operatorului sa verifice exactitatea datelor in cauza;
 in cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
 in cazul in care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru o actiune in instanta;
 in cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra drepturilor lor in calitate de persoana vizata.
f) Dreptul la portabilitate: in masura in care se prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace automate, persoanele vizate au dreptul sa solicite Operatorului furnizarea datele lor cu caracter personal intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi cititain mod automatizat (spre exemplu in format CSV). Daca persoanele vizate solicita acest lucru, Operatorul poate sa transmita datele lor cu caracter personal unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic.
Pentru exercitarea drepturilor mentionate la punctele a) – f) de mai sus, persoanele vizate pot contacta Organizatorul utilizand urmatoarele date de contact:
Adresa de Corespondenta: Str. Av. Traian Vasile, Nr. 61012081 Sector 1 Bucuresti
(Kotanyi Condimente SRL), e-mail: info.ro(at)kotanyi.com
g) Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere: persoanele vizate au dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care considera ca le-au fost incalcate drepturile, la: Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti,
Romania
anspdcp@dataprotection.ro
SECTIUNEA 11. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN
11.1 Prezenta Campanie poate inceta inainte de termen numai in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie. Incetarea Campaniei inainte de termen va fi facuta publica prin publicarea pe
https://www.facebook.com/teoskitchen/ si pe https://teoskitchen.ro/.
SECTIUNEA 12. LITIGII
12.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Municipiul Bucuresti.
SECTIUNEA 13. FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT
13.1 Pentru scopul acestui Regulament Oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.
13.2 Cazul fortuit este definit ca fiind un eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de catre cel care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs.
13.2 Daca o situatie de forta majora sau caz fortuit impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca va invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora sau al cazului fortuit.
13.4 In intelesul prezentului Regulament Oficial constituie cazuri de forta majora sau caz fortuit urmatoarele evenimente:
– pierderea bazelor de date care contin numerele de telefon inscrise in Campanie;
– avarierea sistemului informatic de stocare a datelor si alocare a premiilor;
– tentative de frauda a mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace;
– orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului
Oficial si care poate interzice sau modifica termenii acestuia;
– eventuale situatii politice, sociale sau climatice care fac imposibila sau periculoasa deplasarea curierului (inclusiv, dar fara a se limita la lovituri de stat, stare de razboi, revolte, cutremure, inundatii, greve ale liniilor aeriene etc.)
13.5 Enumerarea din articolul de mai sus nu este limitativa, fiind utilizata numai in scop exemplificativ.
SECTIUNEA 14. SESIZARI
14.1 In vederea sesizarilor de orice natura, Participantii la Campanie pot depune reclamatii in scris la adresa de e-mail concurs@kotanyi.com sau la adresa sediului Organizatorului din Mun. Bucuresti, Str. Av. Traian Vasile, nr. 61, sector 1.
SECTIUNEA 15. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
15.1. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.
15.2. Regulamentul Oficial al Campaniei va fi disponibil gratuit pe https://www.facebook.com/teoskitchen/ sau poate fi sau poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta cu scrisoare recomandata, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la punctul 1.1. din acest Regulament Oficial.
15.3. Prezentul Regulament Oficial a fost redactat de catre Agentie, cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002 si a fost semnat si autentificat in prezenta unui Notar Public, intr-un exemplar original, care ramane in arhiva biroului notarial si trei duplicate, din care unul va ramane in arhiva biroului notarial si doua exemplare au fost eliberate partii.
KOTANYI CONDIMENTE SRL
Prin intermediul Agentiei Bozoi Consulting SRL,

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.